MOCIÓ CÀRREGUES POLICIALS

BAIXAR MOCIÓ

David Mogort Alberola, portaveu del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, de conformitat amb el que estableix l’article 91.4 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, i demés legislació vigent, formula la següent moció per tal que, prèvia la seua inclusió en l’ordre del dia del Ple, es sotmesa al seu debat i aprovació.

MOCIÓ

Tots som conscients de la situació en que vivim de retalls dels serveis públics, l’educació pública ve sent en la nostra Comunitat des de fa molts anys més que maltractada pel govern del Partit Popular.

Davant la situació insostenible, el sector educatiu protesta tots els dies amb tancaments i mobilitzacions, tant de pares i mares, com de mestres, professors i alumnes.

Els passats dies hem segut testimoni i notícia arreu de tot el món, pel tractament que s’ha fet per part de les autoritats polítiques i policials de les mobilitzacions dels estudiants de l’institut Lluís Vives de València, els quals romanen sense calefacció des de l’inicií de curs, degut als impagaments de la Generalitat Valenciana.

Aquesta repressió ha segut contestada per tota la ciutadania amb més compromís, més llibertat i més solidaritat amb els nostres estudiants i amb el futur de l’educació pública.

Estos episodis de violència han de quedar fora de la nostra societat, i aquells que han segut responsables de tal espectacle botornós han de quedar apartats, per dignitat, de la vida pública.

No sols s’ha actuat de manera desproporcionada i desmesurada, sinó que en paraules del mateix Cap Superior de Policia, els estudiants de l’IES Lluís Vives de València han segut tractats com a l’enèmic, fet que ha donat la volta per tot el món.

PROPOSTES D’ACORD

1.- Que el Ple de l’Ajuntament condemna i rebutja l’actuació de la Delegada del Govern per la seua responsabilitat en les càrregues policials contra els estudiants que es manifesten amb motiu de les retallades en educació davant l’Institut Lluis Vives.

 

2.- Que el ple de l’Ajuntament   condemna i rebutja l’actuació del Cap Superior de la Policia de Valencia, Antonio Moreno, com a  responsable policial de les càrregues que s’han produït a València contra els estudiants, i es reproven les seues paraules,  referint-se als estudiants com  “el enemigo”,  al més pur estil bèl·lic.

3.- Que el ple de  l’Ajuntament demane la dimissió d’aquests  dos alts càrrecs pel greu atropellament sofert pels estudiants i manifestants

4.- Al mateix temps, volem manifestar el nostre rebuig a la Consellera d’Educació Mª José Català, com a responsable política dels retalls que el govern valencià està realitzant a l’educació pública.

5.- Que es trasllade còpia del present acord a la direcció de l’IES Lluís Vives de València, a la Federació d’Estudiants de la Comunitat Valenciana, als portaveus dels grups parlamentaris de les Corts Valencianes i de les Corts Espanyoles, així com al President del Govern d’Espanya.

En Simat de la Valldigna a 7 de Març 2012

 

Alvaro i David

Leave a Reply